stt tình yêu buồn

Chia tay có phải vì hết yêu
Tình yêu

Chia tay vì hết yêu

Vào một ngày đẹp trời nọ chúng tôi sẽ chia tay Đơn giản vì đã hết yêu.
Lỗi của tình yêu nằm ở đâu
Tình yêu

Lỗi của tình yêu.

Tình yêu không có lỗi, lỗi do hai người yêu nhau mà không biết hai chữ: Vì nhau