Niềm tin vỡ.

0
207
Niềm tin bị vỡ
Nhặt lại niềm tin vỡ

Niềm tin đã vỡ rồi

Nhặt lại làm gì nữa cho xước bàn tay

Nên xem  THỜI GIAN VÀ NGƯỜI MỚI.

Gửi phản hồi