Cậu ấy là người tôi thương

thương đến nỗi chẳng dám chung đường

Nên xem  Giá trị của thời gian

Leave a Response