Cậu ấy là người tôi thương

thương đến nỗi chẳng dám chung đường

Nên xem  Sống một mình

Leave a Response