HPAN là viết theo kiểu ngôn ngữ mạng của từ Happy Anniversary. Mang nghĩa kỷ niệm chúc mừng ngày nào đó.

Ví dụ như hpan 1 month có nghĩa là kỷ niệm 1 tháng.

HPAN dùng để làm gì?
HPAN dùng để làm gì?
Nên xem  Vch là gì?

Leave a Response