Em thích em của ngày hôm nay.

Lạnh lùng, dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi thứ mình không cần tới!!

Nên xem  Kí ức

Leave a Response