Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy

Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ chúng thật khó.

Nên xem  Chuyện thằng bạn Tây đến Việt Nam

Leave a Response