Stt số 1:

– God never closes a door without opening a window.

(Ông trời không bao giờ lấy đi của ai tất cả)

Stt số 2:

– Don’t let a bad day make you feel like you have a bad life.

(Đừng để cho một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ)

Stt số 3:

– If you want to see a rainbow, you must go through the rain.

(Muốn thấy cầu vồng phải trải qua những cơn mưa)

Stt số 4:

– Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential.

(Những khó khăn trong cuộc sống xảy đến không phải để hủy diệt bạn, mà để giúp bạn nhận ra khả tiềm ẩn của mình)

Các câu nói hay
Các câu nói hay

Stt số 5:
– When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger.

(Khi cuộc sống thay đổi để trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để còn mạnh mẽ hơn)

Stt số 6:

– Remember, being happy doesn’t mean you have it all. It simply means you’re thankful for all you have.

(Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải là khi bạn có tất cả. Hạnh phúc chỉ đơn giản là bạn thấy biết ơn vì những gì bạn đang có)

Stt số 7:

– Don’t ever change yourself for someone, if they don’t appreciate the way you are… find someone else who will

(Đừng bao giờ thay đổi bản thân vì ai đó, nếu họ không đánh giá đúng được bạn… hãy tìm một người khác có thể.)

Nên xem  Những stt ý nghĩa về ước mơ - Cảm hứng cuộc sống

Stt số 8:
– Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile.

(Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy phá bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.)

Các câu nói hay
Các câu nói hay

Stt số 9:

– Every new day is another chance to change your life

(Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống.)

Stt số 10:

– Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…

(Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy hưởng thụ từng khoảnh khắc xảy đến…)

Stt số 11:

– Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be. Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

(Hãy ước mơ những gì bạn muốn mơ, đến những nơi bạn muốn đến, là người như bạn mong muốn. Bởi bạn chỉ được sống một lần và chỉ có một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn làm.)

Leave a Response