ACP là gì?

Author

Categories

Share

ACP hiện nay đang rất nhiều nghĩa như:

  • ACP viết tắt của Admin Control Panel (bảng điều khiển của người quản lý)

ACP có rất nhiều nghĩa
ACP có rất nhiều nghĩa

  • ACP là từ viết tắt tiếng Anh của “Châu Phi, Ca-ri-bê, và Thái bình dương” (Africa, Caribbean, Pacific). Công ước Lomé ra đời tại Lomé, Togo, vào năm 1975. … Nhiều quốc đảo có diện tích nhỏ tham gia Công ước Lomé.
  • ACP đơn giản là chữ viết tắt của accept có nghĩa là chấp nhận
Nên xem  MSĐ có nghĩa là gì

Author

Share