Tình yêu

Vì tình yêu thay đổi

Vì tình yêu thay đổi

Vì tình yêu thay đổi

Tình yêu khiến ta làm được những việc gần như không thể đối với người khác.

 

Nên xem  Đến cuối cùng mới biết

Post Comment