Tình yêu

Tình yêu đến khi nào

Tình yêu đến khi nào

Tình yêu đến khi nào

Tình yêu đến khi ta rộng lòng hòa nhập

Tình yêu ở lại khi ta rộng lòng quan tâm.

Nên xem  Mầm sống và hủy diệt của tình yêu

Post Comment