Tình yêu

Tình yêu đến khi nào

Tình yêu đến khi nào

Tình yêu đến khi nào

Tình yêu đến khi ta rộng lòng hòa nhập

Tình yêu ở lại khi ta rộng lòng quan tâm.

Nên xem  Sự cô đơn của tình yêu

Post Comment