Cuộc sống

Tình cảm

Tình cảm

Tình cảm

Tình cảm là đôi giày, vừa chân ai nấy xỏ không phải của mình đừng dòm ngó mất công

Nên xem  Hãy cho đi yêu thương.

Post Comment