Cuộc sống

Thông cảm nỗi khổ

Thông cảm nỗi khổ

Thông cảm nỗi khổ

Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt.

Mà ra tay tiếp cứu bạn còn hay hơn.

Nên xem  Viên đá và viên ngọc

Post Comment