Tình yêu

Sự vô tâm của tình yêu

Sự vô tâm của tình yêu

Sự vô tâm của tình yêu

Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu.

Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau.

Nên xem  Tình yêu đẹp

Post Comment