Tình yêu

Sự vô tâm của tình yêu

Sự vô tâm của tình yêu

Sự vô tâm của tình yêu

Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu.

Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau.

Nên xem  Mầm sống và hủy diệt của tình yêu

Post Comment