Funy

Sự thể hiện

Sự thể hiện

Hầu hết mọi người đều lãng phí một phần của cuộc sống để thể hiện những phẩm chất mà mình không có.

Nên xem  Chỉ có một người

Post Comment