Cuộc sống

Người duy nhất

Người duy nhất

Người duy nhất

Vì thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người nên khi bước vào cô ấy bỗng trở thành người duy nhất

Nên xem  Trời đang mưa

Post Comment