Tình yêu

Mọi thứ cho người mình yêu

Mọi thứ cho người mình yêu

Mọi thứ cho người mình yêu

Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu

Ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

Nên xem  Chia tay vì hết yêu

Post Comment