Cuộc sống

Là gì của nhau

Là gì của nhau

Là gì của nhau

Dù không phải người yêu tôi vẫn cứ sợ gười ấy sẽ thích người khác

Nên xem  Chia tay

Post Comment