Tình yêu

Khoảng cách không hề là trở ngại.

Khoảng cách không hề là trở ngại.

Khoảng cách không hề là trở ngại.

Nếu ai đó yêu bạn thực sự thì khoảng cách không hề là trở ngại.

Mà nó còn là sức mạnh để nuôi lớn tình yêu của hai bạn mỗi ngày.

Nên xem  Nếu bạn yêu một người nào đó...

Post Comment