Tình yêu

100% cuộc đời.

100% cuộc đời.

100% cuộc đời.

Cuối cùng trong cuộc đời, con gái không ở bên cha mẹ vĩnh viễn.

Chỉ có hai người yêu nhau ở bên nhau gần như 100% cuộc đời.

Nên xem  Bản chất

Post Comment